Mijn polissen

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van 4 You-adviesgroep

Artikel 1 definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
a. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan 4 you-adviesgroep opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten.
b. werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door 4 you-adviesgroep uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden verricht of behoren te worden verricht.
c. diensten: alle diensten waartoe opdracht is gegeven of die door 4 you-adviesgroep uit andere hoofde direct verband houdende met de opdracht worden geleverd of behoren te worden geleverd.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden welke 4 you-adviesgroep in opdracht verricht, diensten welke 4 you-adviesgroep in opdracht levert en op alle overeenkomsten die 4 you-adviesgroep met opdrachtgevers sluit, alsmede de wijzigingen daarvan.Eventuele condities en/of voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Opdrachten

Een opdracht kan mondeling en/of schriftelijk worden verstrekt. In geval van mondeling opdracht geldt als bewijs van de opdracht de kennisname door opdrachtgever van de aanvang van de werkzaamheden door 4 you-adviesgroep, zonder dat de opdrachtgever daartegen onverwijld schriftelijk heeft geprotesteerd.

Artikel 4 Duur

De duur van een opdracht wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel uit de aard van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd of bepaalde dienst is verstrekt.Tevens is een opdracht niet beperkt tot strikt de werkzaamheden of diensten die bij de verlenen van de opdracht zijn genoemd, maar omvat ook al die werkzaamheden waarvan de uitvoering redelijkerwijs in het kader van de opdracht past.

Artikel 5 Uitvoering

In opdracht te verrichten werkzaamheden c.q. te lveren diensten zullen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht respectievelijk het geven van de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie als ook op de op dat moment geldende toepasselijke literatuur en/of jurisprudentie. Daaronder eveneens begrepen het verzorgen van begeleidende activiteiten welke voortvloeien uit of samenhangen met de verstrekte opdracht, alles in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

4 you-adviesgroep is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, hetzij direct, hetzij indirect voortvloeiend uit of samenhangend met door 4 you-adviesgroep verrichte werkzaamheden en/of geleverde diensten, behoudens en voor zover veroorzaakte schade door de verzekeraar van onze afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt vergoed.Opdrachtgever vrijwaart 4 you-adviesgroep voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan 4 you-adviesgroep onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van 4 you-adviesgroep. 4 you-adviesgroep is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van (een) door haar ingeschakelde derde(n) indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op die derde(n) kan worden verhaald. 4 you-adviesgroep is gemachtigd om namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van (een) ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.

Artikel 7 Openbaarmaking gegevens

4 you-adviesgroep verplicht zich tot strikte geheimhouding van vertrouwelijke gegevens welke haar in het kader van de uitvoering van de opdracht bekend worden, tenzij bekendmaking tegenover derden in het kader van de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is en behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking.Tevens zal 4 you-adviesgroep genoemde gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en waarvoor de opdracht is vertrekt.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

Alle rechten vallende op producten van de geest van 4 you-adviesgroep welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht en/of levering van diensten en zaken, komen toe aan 4 you-adviesgroep. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 4 you-adviesgroep is het opdrachtgever niet toegestaan die producten, in de meest ruime zin van het woord te (doen) veelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 9 Tarieven

Behoudens in bijzondere gevallen, zoals hieronder nader aangegeven, zal het honorarium van 4 you-adviesgroep op grond van de bij haar gebruikelijke tarieven worden vastgesteld. Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de aard en het belang van de werkzaamheden c.q. te leveren diensten en van de personen en de ervaring van degene(n) die de werkzaamheden feitelijk uitvoert(en). 4 you-adviesgroep behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen, door haar naar eigen inzicht te bepalen, te declareren op voorschotbasis. Het honorarium, in voorkomende gevallen vermeerderd met de ten behoeve van opdrachtgever noodzakelijk gemaakte kosten, voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, verhoogd met eventueel verschuldigde BTW, wordt per maand achteraf , behoudens het hier bovenstaande of na afloop van de werkzaamheden aan opdrachtgever gefactureerd.

Artikel 10 Facturering en betaling

Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, zonder recht op korting, verrekening of opschorting. Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de factuur aan 4 you-adviesgroep de wettelijke rente verschuldigd. Tevens kan 4 you-adviesgroep aanspraak maken op vergoeding van buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten in voorkomende gevallen van incassomaatregelen.

Artikel 11 Reclame

Indien opdrachtgever wenst te reclameren met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of facturen, dan dient zulks schriftelijke te geschieden aan 4 you-adviesgroep binnen 30 dagen na verzenddatum van de desbetreffende werkzaamheden/ stukken. Deze reclame laat echter onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Artikel 12 Beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst ten alle tijde op te zeggen, mits schriftelijk aan de wederpartij medegedeeld, gemotiveerd en onder opgave van redenen.

Artikel 13 Opschortingsrecht

Tot het moment waarop opdrachtgever een naar redelijkheid en billikheid bepaald voorschot op het honorarium voor de verrichten werkzaamheden c.q. te leveren diensten heeft voldaan is 4 you-adviesgroep gerechtigd haar werkzaamheden c.q. levering van haar diensten op te schorten. Dit geldt zowel voor aanvang als tussentijds. 4 you-adviesgroep heeft de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of aan derden, tot het moment waarop opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens 4 you-adviesgroep.

Artikel 14 Nawerking

De bepaling van deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens 4 you-adviesgroep in verband met het verrichten van werkzaamheden door 4 you-adviesgroep, in ieder geval na één jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 Rechts- en Forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen 4 you-adviesgroep en opdrachtgever is nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten met 4 you-adviesgroep, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht tenzij de wet dwingend rechtelijk een andere rechtsgang voorschrijft.

Terug

Financieel Adviesbureau Vos

Raadhuislaan 25
5341 GL OSS

Telefoon: 0412-651510

Fax: 0412-480297

e-mail: info@fabvos.nl